پرگابالین

 • #
  medicine name: پرگابالین
 • #
  Generic name: پرگابالین
 • #
  Medication Shape: Oral capsules
 • #
  Packing: جعبه 60 عددی
 • #
  Pharmaceutical group: Neurology and Psychiatry

Indications:

نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت
دردهای عصبی ناشی از نورالژی پست هرپتیک
فیبرومیالژی
دردهای نورپاتیک ناشی از آۀسیب های نخاعی
درمان کمکی در صرع پارشیل

Method of Use:

همیشـه ایـن دارو را دقیقـا طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد زیـرا دوز مناسـب دارو توسط پزشک تعیین می گردد.
ممکـن اسـت پزشـکتان در مـورد مصـرف ایـن دارو دســتور خاصــی داشــته باشــد. (بــراي مثــال در سالمندانی که مشکل کلیوی دارند دوز کمتری تجویز می گردد).
در صــورت هــر گونــه شبهه در مورد مقدار و روش مصرف بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
این دارو را با  یـک لیـوان آب میـل نماییـد. ایـن دارو را مـی توانیـد همـراه بـا غـذا و یـا بـا معده خالـی مصرف کنید.
از قطـع ناگهانی دارو بـدون دسـتور پزشـک خـودداری کنیـد. ممکن است پزشکتان به تدریج (حداقل طی یک هفته) دارو را قطع نماید.

prohibited usage:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه پرگابالین یا سایر محتویات موجود در دارو  
در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت به هر دارویی مصرف آن را قطع و به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. علائم این واکنش به صورت تورم صورت، لبها، زبان یا گلو، مشکلات تنفسی، کهیر، راش و تاول پوستی می باشد.