پریمیدون

 • #
  medicine name: پریمیدون
 • #
  Generic name: پریمیدون
 • #
  Medication Shape: Oral tablets
 • #
  Packing: جعبه 100 عددی (10 بلیستر 10 عددی)
 • #
  Pharmaceutical group: Neurology and Psychiatry

Indications:

درمان تک دارویی و یا کمکی در صرع های بزرگ، پارشیل و سایکوموتور

Method of Use:

همیشـه دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد و در صــورت هــر گونــه شـبهه در مورد مقدار و روش مصرف بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
مقدار مصرف دارو با توجه به بیماری و سن شما توسط پزشک تعیین می گردد.
ممکن است پزشکتان این دارو را به تنهایی و یا همراه با سایر داروهای ضد صرع تجویز نماید.
ایـن دارو را بـا یـک لیـوان آب میـل نماییـد.
سعی کنید داروهای خود را در ساعت مشخصی مصرف کنید تا از بروز اشتباه جلوگیری گردد.
از قطع مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

prohibited usage:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه پریمیدون، فنوباربیتال و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در دارو
پورفیری (نوعی مشکل وراثتی در متابولیسم هم) و یا سابقه خانوادگی در بستگان درجه یک