تري‌فلوئوپرازين

 • #
  medicine name: تري‌فلوئوپرازين
 • #
  Generic name: تري‌فلوئوپرازين
 • #
  Medication Shape: Oral tablets
 • #
  Packing: جعبه 100 عددی
 • #
  Pharmaceutical group: Neurology and Psychiatry

Indications:

درمان کمکی و کوتاه مدت در اختلالات اضطرابی
درمان تهوع و استفراغ
 اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک

Method of Use:

دارو را دقيقــا طبــق دســتور پزشــكتان مصــرف نماییــد و در صــورت هــر گونــه شــبهه بــا پزشـك يـا داروسـاز خـود مشـورت کنیـد.
پزشـکتان بـا توجـه بـه شـدت و سـیر بیمـاری مقـدار مصرفـی دارو را تعییـن مـی کنـد.
از تغییـر دوز و یـا قطـع مصـرف دارو بـدون دسـتور پزشـک خـودداری کنیـد.
قطـع ناگهانـی دارو ممکـن اسـت سـبب علائمـی ماننـد تهـوع، اسـتفراغ، بـی خوابـی و حـرکات غیـر طبیعی یـا غیـر ارادی گـردد و یـا اینکـه بیماریتـان مجـددا عـود نمایـد.
ایـن دارو ممکـن اسـت بـه صـورت تـک دوز یـا در دوزهـای منقسـم طـی شـبانه روز تجویـز گردد.
این دارو را با  یـک لیـوان آب میـل نماییـد. ایـن دارو را مـی توانیـد همـراه بـا غـذا و یـا بـا معده خالـی مصرف کنید.

prohibited usage:

واكنـش افزايـش حساسـيت بـه تـری فلوئوپرازیـن و یـا سـایر فنوتیازیـن هـا
آسـیبهای مغـزی تضعیـف کننـده سیسـتم اعصـاب و یـا اختلالاتـی کـه همـراه بـا اغمـاء باشـد 
دیسـکرازیهای خونـی
کاهـش فعالیـت مغـز اسـتخوان